Caitlin Rueter: Poise, Power and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes

Caitlin Rueter - Fotos bildkultur galerie 2011

Open 3/10/15 – 25/10/15
12:30 – 17:30 Wednesday to Saturday

In association with Bildkultur. www.bildkultur.de and Diffusion Festival.  http://www.diffusionfestival.org

In Poise, Power, and Protocol: An American Allegory in Forty-Four Scenes, Caitlin Rueter explores history as a vehicle for constructing identity. She uses an underdeveloped chapter in American history: the First Lady’s role next to the president of the United States. Caitlin Rueter presents her photographic sculptures as a performance of ritualized role-play. Inspired by the American tradition of historical re-enactment and its blend of reverence and play, she adorns life-sized paper dolls with personal effects borrowed from each of the First Ladies, from Martha Washington to Michelle Obama.

Rueter stands in Ellen Wilson’s study wearing Betty Ford’s tunic and Nancy Reagan’s bob. Pins hold the dresses and accessories in place on the backdrops. These items, taken from portrait reproductions, weave together narratives from different historic eras. Each scene is an amalgam of anecdotal, hidden and unacknowledged histories. By placing herself in successive re-imaginings, Caitlin Rueter manipulates our conception of history and visu-ally demonstrates the inconsistency of memory. In the combination of truth and fiction, the exhibited works contain an endless number of histories, each with elements of fact and fabrication that bedevil any attempt to construct a single, all-purpose narrative.

In assoc.  Bildkultur. www.bildkultur.de and Diffusion Festival.  http://www.diffusionfestival.org

Agor 03/10/15 – 24/10/15 25/10/15 Dyddiad cau
12.30 – 5.30. Mercher i Sadwrn
Yn Cydbwysedd, Pwer, a Protocol: mae alegori America mewn pedwardeg-pedwar olygfeydd, mae Caitlin Rueter yn archwilio hanes fel cyfrwng i adeiladu hunaniaeth. Mae hi’n defnyddio pennod sydd heb ei ddatblygu yn hanes yr Unol Daleithiau: Rôl y Foneddiges Gyntaf nesaf at y llywydd yr Unol Daleithiau. Mae Caitlin Rueter yn cyflwyno ei cherfluniau ffotograffig fel perfformiad defodol o chwarae rôl.
Wedi’i ysbrydoli gan y traddodiad Americanaidd o ail-greu hanesyddol ac efo ei gymysgedd o barch a chwarae, mae hi’n addurno doliau papur maint llawn gydag effeithiau personol a fenthycwyd gan bob un o’r foneddigesau gyntaf, o Martha Washington i Michelle Obama.

Er enghraifft, mae Rueter yn sefyll yn stydi Ellen Wilson yn gwisgo tiwnig Betty Ford a bob Nancy Reagan. Mae pinnau yn dal y ffrogiau a’r ategolion yn eu lle ar y cefndir. Mae’r eitemau hyn, a gymerwyd o atgynhyrchiadau portread, yn gwau at ei gilydd naratifau o wahanol gyfnodau hanesyddol. Mae pob golygfa yn gyfuniad o hanesion anecdotaidd, cudd a heb ei gydnabod. Drwy osod ei hun mewn ail-dychmygion, mae Caitlin Rueter yn dadnewid ein cysyniad o hanes ac yn weledol yn dangos anghysondeb y cof. Yn y cyfuniad o wirionedd a ffuglen, mae’r gwaith arddangos yn cynnwys nifer diddiwedd o hanesion, pob un gydag elfennau o ffaith a gwneuthuriad sy’n blagio unrhyw ymgais i adeiladu sengl naratif holl pwrpas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s