Writers, artist writers, poets, performers: (Not) in Residence opportunities with Arcadecardiff for 2017

Writers, artist writers, poets, performers: (Not) in Residence opportunities with Arcadecardiff for 2017

Arcadecardiff is an established artist-run exhibition and project space, in Queens Arcade, Cardiff. We are seeking expressions of interest in our new writer (not) in residence programme. We are looking for three writers who can work with us to create blog entries, words, text, performance, and other. Output could be in relation to: Arcadecardiff’s gallery and offsite programme and the wider arts scene in Cardiff and South Wales; and then also more widely – art, society, being alive, our living, creating roles.

Freedom to experiment and challenge will be encouraged. Arcadecardiff has an open-to-all, inclusive ethos, which includes a respectful attitude towards others and does not permit discrimination on any grounds. Work produced has to fall within these principles.

The three opportunities are for:

 1. Someone with proven experience and record of using word/written material in their artistic practice
 2. Someone establishing an experimental practice using words/ written material
 3. Someone with a performative practice using words

The (not) in-residence (we aren’t able to accommodate you as such, sorry) periods will be of 10 weeks in length. Our intention is that each of the three selected people will:

 • submit regular pieces for our new Arcadecardiff blog (at least every other week) during the period, which will feature on our new website coming in March. You will be encouraged to: respond to Arcadecardiff exhibitions, other shows on in Cardiff and nearby; consider the work of local artists, attend events, make visits to studios;
 • develop other output from the time with us, perhaps a talk, reading, website entries. It will be up to you how your work manifests, but some output – however time-based, permanent, ephemeral that may be – should be produced beyond or alongside the blog entries (which, by the way, will be eyed by us before going public);
 • maintain contact with Arcadecardiff throughout the residency;
 • create a short report on completion.

The three suggested time periods in this year for these opportunities are:

10 April – 18 June; 19 June – 27 August; 28 August – 6 November 2017

These remain flexible however, and we will work with you on the timings.

Fee: £600 per opportunity (potential additional budget available for assistance of events/other)

To apply: Please apply for only one opportunity stating which option you are applying for. Send by email to the address below, with ‘Not in Residence’ in the email subject line: a CV, short proposal (no longer than 500 words), two examples of current/previous writings, contact details, and any website links, by 5pm 10 March. Apologies, please submit the application in English; but examples of writing can be in Welsh or English. Due to limited admin resources, if you have not heard from us by 21 March, please assume you haven’t been successful on this occasion.

Contact: arcadecardiffcic@gmail.com

arcadecardiff.co.uk                             facebook and twitter @Arcadecardiff

Ysgrifenwyr, Artistiaid Ysgrifenedig, Beirdd, Perfformwyr: Cyfleoedd (nid) Preswyl gyda Arcadecardiff yn 2017 

Mae Arcadecardiff yn ofod arddangosgofod prosiect wedi ei leoli yn Arcêd Y Frenhines, Caerdydd. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb yn ein rhaglen ysgrifenwyr (nid) preswyl. Rydym yn chwiio am dri ysgrifennwr a fydd efo’r gallu i greu blogiau, geiriau, testun, perfformiadau, ac eraill. Gall y cynnyrch ymwneud â oriel Arcadecardiff a’r rhaglen oddi ar y safle a’r sîn gelf yng Nghaerdydd a De Cymru, ac ehangach- celf, cymdeithas, bod yn fyw, ein bywoliaeth.

Rydym yn cefnogi y rhyddid i arbrofi. Mae gan Arcadecardiff ethos ‘agored i bawbsydd yn cynnwys ymddygiad parchus tuag at eraill, ac ni chaniatair anffafriaeth o gwblBydd rhaid i’r gwaith adlewyrchu hyn.

Mae’r tri cyfle ar gyfer:

 • Rhywun sydd a profiad a tystiolaeth o allu defnyddio geiriau/ gwaith ysgrifenedig yn eu practis artistig.
 • Rhywun sydd yn sefydlu practis arbrofol yn defnyddio geiriau/ defnydd ysgrifenedig.
 • Rhywun syddpractis perfformiadol gan ddefnyddio geiriau.

 

Bydd cyfnod y (nid) preswyliad (ni fyddwn yn gallu cynnig lle i weithio yn anffodus) yn ddeng wythnos o hyd. Ein bwriad yw bydd y tri unigolyn yn;

 • Cyflwyno darnau o waith yn gyson i flog Arcadecardiff (o leiaf bob yn ail wythnos) yn ystod y cyfnod. Bydd yn cael ei gynnwys ar ein gwefan newydd fydd yn barod ym mis Mawrth, ymateb i arddangosfeydd yn Arcadecardiff a sioeau eraill yng Nghaerdydd ac ardaloedd cyfagos, ystyried gwaith artistiaid lleol, mynychu digwyddiadau, ymweld â stiwdios.
 • Datblygu allbwn arall tra’n gweithio gyda ni, efallai sgwrs, darlleniad, eitemau ar gyferwefanBydd fyny i’r unigolion sut bydd y gwaith yn datblyguond dylai peth cynnyrch gael ei gynhyrchu tu hwnt neu ochr wrth ochr a’r blog ( a fydd, gyda llaw, yn cael ei ddarllen cyn ei gyhoeddi).
 • Cadw cysylltiad gyda Arcadecardiff drwy gydol y cyfnod preswyl.
 • Creu adroddiad byr wrth ddiweddu.

 

Y cyfnod a awgrymir yw:

10fed Ebrill – 18eg Mehefin; 19eg Mehefin – 27ain Awst; 28ain Awst – 6ed Tachwedd 2017

Rydym yn hyblyg gyda’r amseroedd uchod.

Tâl: £600 ar gyfer pob cyfle (potensial am gyllideb ychwanegol am gynorthwyo gyda digwyddiadau ayyb)

I ymgeisio: Ymgeisiwch ar gyfer un cyfle yn unig os gwelwch yn dda gan nodi pa un. Anfonwch ebost I’r cyfeiriad isod gan ddefnyddio ‘Not in Residence’ fel llinell pwnc; CV, cynnig byr (dim mwy na 500 o eiriau), dau esiampl o waith ysgifenedig, manylion cyswllt, cyfeiriad unrhyw wefan erbyn 5ed o Fawrth. Ymddiheurwn, ond gofynwn i chi ymgeisio yn Saesneg, ond gall esiampl o’r gwaith fod yn y Gymraeg neu Saesneg. Am bod ein adnoddau gweinyddiaeth yn gyfyng, os nad ydych wedi clywed yn ôl gennym erbyn y 21ain o Fawrth, cymerwch nid ydych yn llwyddianus y tro yma.

Cysylltu: arcadecardiffcic@gmail.com

arcadecardiff.co.uk                             Facebook a Twitter @arcadecardiff

writers-in-residence-eng-and-welsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s