Artists In Residence Collective: Introductory Exhibition 04/04-14/04 PV 04/04 6-8

Arddangosfa gyflwyniadol yw hon o waith pedwar artist preswyl sydd yn gweithio ar y llawr gwaelod o ArcadeCardiff a Three Doors Up.

This is an introductory exhibition of the work of four artists who are currently in residence in the basements of ArcadeCardiff and Three Doors Up.

Anne Smith

Hyfforddais mewn serameg, ond ers y 22 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn gwneud cwiltiau celf gain. Cefais fy ysbrydoli gan gwiltiau celf Americanaidd gyfoes, lle mae’r artist yn rhydd i fynegi meddyliau a theimladau a ddim wedi ei chyfyngu i batrymau a thraddodiadau penodol.

Rwy’n hoffi’r traddodiad araf a’r crefftwaith sydd yn rhan o greu gwaith cwilt. Rwyf hefyd yn hoffi ysbryd rhydd, symudiad a bywiogrwydd darluniau haniaethol. Rwy’n cyfuno’r ddau arddull i greu cwiltiau mynegiadol i’w arddangos ar waliau sydd wedi’u hysbrydoli gan fy meddyliau a’m profiadau.

Mae gan fy nghwiltiau nodweddion darlun wedi ei phaentio, er nad ydw i’n defnyddio paent, dim ond pwytho llaw a pheiriant. Rwy’n defnyddio agwedd celf gain tra’n aros o fewn ffurf cwilt lle mae ‘haenau ffabrig ynghyd a phwythau cwilt’. Rwyf yn rhyfeddu sut gall pethau mawr cael eu mynegi gan ddefnyddio dulliau syml a deunyddiau bob dydd.

Er bod fy ngwaith yn bennaf yn haniaethol, mae elfennau ffigurol yn aml yn ymddangos (wynebau, anifeiliaid, esgidiau) fel presenoldeb o fewn y we o bwyth a ffabrig, gan awgrymu straeon a chwarae gyda gofod a graddfa. Rwy’n hoffi’r syniad o greu rhywbeth cyflawn allan o siapiau gwahanol ddarnau o fy mywyd (a bywydau pobl eraill, gan fy mod yn gweithio’n bennaf gyda dillad wedi’u hailgylchu o siopau elusennau).

Mae fy nghwiltiau yn rhannol wedi eu cynllunio ac yn rhannol yn adwaith i feddyliau a digwyddiadau bywyd bob dydd, gan gynnwys y broses o ddod o hyd i’r ffabrigau a’r deunyddiau dwi’n eu defnyddio.

I trained in ceramics, but for the last 22 years I have been making fine art quilts. I was inspired by contemporary American art quilts, where the maker is not limited to set patterns and traditions but has free rein to express thoughts and feelings.

I like the traditions, slow pace and craftsmanship of quiltmaking. I also like the free spirit, movement and vitality of abstract painting. I combine the two approaches to make expressive wall-hung quilts inspired by my thoughts and experiences.

 My quilts have painterly qualities, although I use no paint, just hand and machine stitching.

I take a fine art approach while remaining within the quilt format of ‘fabric layers joined by the quilted stitch’. I am intrigued that great things can be expressed with simple means and everyday materials.

 Although my work is predominantly abstract, figurative elements often appear (faces, animals, shoes) like presences within the web of stitch & fabric, suggesting stories and playing with space & scale. I like the idea of making something whole out of the many different shaped pieces of my life (and other people’s lives, because I mainly work with recycled clothes that people have donated to charity shops).

 My quilts are part planned and part reactive to the thoughts and events of daily life, including finding the fabrics and materials used.

annesmithtextilesAThotmail.com

www.anne-smith.weebly.com

Rhodri Brooks

Mae Rhodri Brooks yn artist o Greigiau a fu’n astudio ffotograffiaeth celf gain ym Mhrifysgol Plymouth. Gyda diddordeb mewn cerfluniau a phortreadau, mae Rhodri yn chwarae gyda chyfuno a haenu’r ddau gyfrwng. Mae o’n pwysleisio’r elfen berfformiadol o bortreadau ac yn cyfeirio at arddulliau traddodiadol peintwyr adfywiad yr Iseldiroedd, fel Vermeer. Gan greu portreadau sy’n aml yn ddoniol neu’n rhyfedd, mae’n gobeithio herio’r cyfrwng o greu portread, ac i gyfleu ymdrechion bob dydd o gydbwyso’r difrifol a’r hurt, agweddau’r oedolyn a’r plentyn.

Wedi gweithio’n flaenorol yn unig gyda golau naturiol, mae Rhodri nawr yn bwriadu arbrofi ymhellach gyda goleuadau fflach mewn stiwdio a lliwiau bloc. Mae o bellach yn gweithio fel ffotograffydd a cherddodd annibynnol yng Nghaerdydd ac yn hoffi arbrofi gyda chelf sain.

Rhodri Brooks is an artist from Creigiau who studied fine art photography in Plymouth University. Interested in sculpture and portraiture, Rhodri toys around with combining and overlapping the two, emphasising the performative element of portraiture and referencing the more earnest traditional styles of portraiture found in Dutch renaissance painters such as Vermeer. Creating often humorous or bizarre portraits, he hopes to poke fun at the medium itself, and capture the daily struggles and balancing act between the serious and the absurd, the adult and the child.

 Having previously worked exclusively with natural light, he now plans on experimenting further with studio flash lighting, and block colours. He now works as a freelance photographer and musician in Cardiff and would like to experiment further with sound art.

rhodribrooksAThotmail.com

www.rhodribrooks.co.uk

Teddy Hunter

Mae Teddy Hunter yn artist sain ac yn artist gweledol. Mae ei delweddau symudol yn aml yn defnyddio lluniau llonydd sydd wedi cymryd o ffilmiau arbrofol. Mae’r darn yma o waith heb ei orffen a dal yn cael ei datblygu. Mae o’n cynnwys cyfuniad o dechnegau ffilm gan gynnwys gweithio gyda ffilm 16mm a golygu digidol; mae hyn yn cyfuno prosesau analog a digidol.

Mae dylanwadau o bethau glitch a chyfryngau newydd yn cael eu cyfuno ag ymchwil i leoliad tôn lliw a’r amgylchedd, mae Hunter wedi dechrau defnyddio delweddau sy’n symud fel offeryn i ddatgelu a chwarae gyda gofod. Drwy osod taflunwyr yn bwrpasol yn ffordd y gynulleidfa, mae Hunter yn gwahodd y gynulleidfa i ymwneud a ffilm a ffurfio cysgodion a siapiau sy’n adlewyrchu’r gweadau o fewn y ffilm.

Mae’r awgrym o dirwedd a lle o fewn y darn hwn yn deillio o ddiddordeb parhaus gan Hunter i’n perthynas â’r amgylchedd a’n hamgylchiadau, a sut y gallwn ni deimlo dyfnder gofod o fewn delweddau sy’n symud neu o fewn llun.

As an audio-visual artist, Teddy Hunter’s moving images often extends into stills taken from these experimental films. This unfinished work in progress piece involves a combination of film techniques including working with 16mm film and digital editing; combining both analog and digital processes.

Influences from glitch and new media art combined with research into colour tone placement and the environment, Hunter has begun to use moving image as a tool to expose and play with space. By purposefully placing projectors in the way of the audience, Hunter invites the audience to interact with film and form shadows and shapes that reflect the textures within the film.

The suggestion of landscape and space within this piece is due to Hunter’s ongoing interest into our relationship with the environment and our surroundings, and how we can visually feel space and depth in a moving image or photograph.

teddy@teddyhunter.co.uk

www.teddyhunter.co.uk

Teleri Lea

Dros y degawd diwethaf mae Teleri wedi creu gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys collage, perfformiadau celfyddydol, ffotograffiaeth, argraffu sgrin a gosodiadau. Mae hi’n dod o gefndir amgylcheddol ac mae hi bellach yn creu gwaith sydd yn ymchwilio ei phrofiadau o natur.

Trwy gyfuno lliw a golau, mae hi’n creu gofodau sydd yn cynnig llonyddwch. Mae hi’n archwilio sut y gellir hyrwyddo lles a sut y gall y gwaith y mae’n ei greu cynnig lle i orffwys a myfyrio. Mae profiadau arddunol natur yn ganolog i’w gwaith ac mae hi’n archwilio sut gall y profiadau cymhleth yma, a theimladau o gysylltiad dwfn, gael eu cyflwyno mewn ffurf syml.

Mae Teleri yn defnyddio cylchoedd i symboleiddio cylchrediadau naturiol, y Ddaear, y planedau, y lleuad a’r sêr. Mae ganddi ddiddordeb penodol sut gall golau cael eu defnyddio fel cerbyd ac arwydd o hunan dyfiant.

Teleri has worked in a variety of media over the past decade, including collage, performance art, photography, screen printing and installations. She comes from an environmental background and now focuses on creating work that explores the experience of nature.

 She creates calm, immersive spaces through the combination of colour and light. She explores how well-being can be promoted and how the work she creates can offer a space for rest and reflection. The sublime in nature is core to her work and she is interested in how complex experiences of connection to the natural world can be stripped back to a simple form.

 Teleri uses circles that symbolise the cycles of nature, the Earth, the planets, the moon and the stars. She has a particular interest in how light can be used as a vehicle and emblem of self growth.

rosatelerileaATgmail.com

www.telerilea.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s