NOVA Cymru 9/05 – 26/05 PV 11/05 6-8pm

Nova_Black

For Immediate Release:

NOVA Cymru Prize:

‘Art stars of the future exhibit in the capital this May.’

The inaugural Nova exhibition will be exhibited across two venues in Cardiff from 09 to 26 May 2018

Gwobr NOVA Cymru:

‘Sêr celf y dyfodol yn arddangos yn y brifddinas ym mis Mai.’

Bydd arddangosfa sefydlu Nova yn cael ei arddangos ar draws dau leoliad yng Nghaerdydd rhwng 09 a 26 o Fai 2018

This slideshow requires JavaScript.

Selected Artists/Artistiaid
Billy Bagilhole / Hannah Barnes / Ethan Beswick / Tom Cardew / Paolo Carzana / Philip Cheater / Catrin Davies / Rebecca Davies / Rory Duckhouse / Paul Eastwood / Lisa Evans / Alexander Fell / Mohamed Hassan / Alys Jones / John Lawrence / Jessica Lloyd-Jones / Catrin Llwyd / Gweni Llwyd  / Eva Masterman / Catrin Menai / Elin Meredydd / Hannah Prescott / Alice Roberts / Anne J Steves / Aled Simons / AJ Stockwell / Jennifer Taylor / Alana Tyson / Samuel Whitaker / Ellie Young

Launched at The Royal Cambrian Academy, Conwy on Saturday 18th of November 2017, Nova is a new biennial arts prize for Welsh artists 35 and under, celebrating the wealth of talent in the Contemporary Arts in Wales. Since November the exhibition has toured to Aberystwyth Arts Centre and will next month be on display to art lovers in the south of the country.

Two of Cardiff’s artist-led spaces Arcadecardiff and Three Doors Up will present the Nova Cymru prize from 9 to 26 May 2018. Located virtually next to each other in the heart of City in the Queens Arcade, just off Queen Street.

Thirty one emerging Welsh artistic talents have been selected for the exhibition by a panel of high profile selectors, including Alfredo Cramerotti Director of MOSTYN, Llandudno, Hannah Firth, Director of Visual Arts, CHAPTER, Cardiff and Caernarfon based artist Bedwyr Williams.

Mae Nova yn wobr celf bob dwy flynedd newydd i artistiaid Cymraeg 35 ac ieuengach.  Cafodd ei lawnsio yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy ar ddydd Sadwrn Tachwedd y 18fed 2017. Ers mis Tachwedd mae’r arddangosfa wedi teithio i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, a mis nesaf bydd yn cael ei arddangos i gariadon celf yn ne’r wlad.

Bydd dau o ofodau yng Nghaerdydd sydd o dan arweiniad artistiaid, Arcadecardiff a Three Doors Up yn cyflwyno arddangosfa gwobr Nova Cymru rhwng 9 a 26 Mai 2018. Wedi eu lleoli yn agos iawn at eu gilydd yng nghanol Dinas yn Arcêd y Frenhines, yn union o Queen Street.

Mae un ar ddeg ar hugain o artistiaid medrus Cymraeg sy’n dod i’r amlwg wedi eu dewis i gyfrannu tuag at yr arddangosfa. Maen nhw wedi eu dewis gan banel o ddewiswyr adnabyddus fel Alfredo Cramerotti, Cyfarwyddwr MOSTYN, Llandudno, Hannah Firth, Cyfarwyddwr Celfyddydau Gweledol, CHAPTER, Caerdydd ac artist o Gaernarfon, Bedwyr Williams.

At The Royal Cambrian Academy, Conwy the panel awarded one thousand pounds to the Nova Artist of the Year 2017 Paul Eastwood, thanks to the kind sponsorship of Welsh Speciality Foods. Gweni Llwyd was awarded the Young NOVA Award 2017 for artists under 25 and received £500.

Visitors to the exhibition at Arcadecardiff and Three Doors Up can vote for their favorite artwork and the votes gathered from across Wales will be counted with the winning artist awarded the Nova People’s Prize and awarded £100. The announcement will take place on Saturday 26 May at 4pm at Arcadecardiff.

On the selection of the artists’ Hannah Firth said “It’s been a real privilege to be a judge on the inaugural NOVA Cymru prize and to see such a strong and diverse range of submissions from artists working across Wales. Selection was incredibly difficult but we are delighted with the final shortlist of 31 artists, and anticipate an exhibition, which is exciting, thought-provoking and engaging for audiences. Picking prize winners is going to be even more tough than the initial selection but we are sure that this new and vital biennial will provide a great platform for all of the exhibitors to build their careers on”

Jeremy Yates, President of the RCA says: “The aim of Nova is to support and promote excellence in emerging Welsh art by offering young artist the chance to have their work seen by our panel of high profile selectors as well as being given the opportunity to exhibit their work at the RCA Conwy in the inaugural Nova exhibition in November”.

Yn yr Academi Academi Frenhinol Gymreig Conwy fe wnaeth y panel yn rhoddi mil o bunnoedd i Artist y Flwyddyn 2017 Nova Paul Eastwood, gyda diolch i nawdd hael Welsh Speciality Foods. Dyfarnwyd Gwobr Ifanc Nova 2017 i Gweni Llwyd  a dderbyniodd £500.

Mae hefyd cyfle i ymwelwyr yr arddangosfa yn Arcadecardiff a Three Doors Up bleidleisio am eu hoff waith celf, bydd yr holl bleidleisiau yn cael eu casglu o bob rhan o  Gymru a bydd yr artist buddugol yn ennill Gwobr y Bobl Nova ynghyd â £100. Bydd y cyhoeddiad yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 26 Mai am 4yp yn Arcadecardiff.

Dywedodd Hannah Firth, un o’r dewiswyr “Bu’n fraint aruthrol bod yn feirniad ar gyfer y wobr sefydlu NOVA Cymru a gweld ystod mor gadarn ac amrywiol o waith gan artistiaid yn gweithio ledled Cymru. Roedd yn anodd iawn dewis enillwyr ond rydym ar ein pen ein digon gyda’r rhestr fer derfynol o 31 artist. Rydym yn rhagweld arddnagosfa gyffrous, yn ysgogi’r meddwl ac yn atyniadol ar gyfer cynulleidfaoedd. Bydd dewis enillwyr y gwobrau yn dasg fwy anodd fyth na’r broses dewis wreiddiol. Er hynny, rydym yn sicr y bydd y digwyddiad bob dwy flynedd newydd a hanfodol hwn yn cynnig man cychwyn gwych ar gyfer yr holl arddangoswyr i fynd rhagddi gyda’u gyrfaoedd”

Yn ôl Jeremy Yates, RCA: “Nod Nova yw cefnogi a hyrwyddo rhagoriaeth yn y celfyddydau yng Nghymru drwy roi cyfle i artistiaid ifanc gael panel o’n hartistiaid a’n curaduron uchel eu proffil yn edrych ar eu gwaith, ynghyd â chael eu dewis i arddangos eu gwaith yn RCA Conwy fel rhan o arddangosfa gyntaf Nova ym mis Tachwedd. Rydyn ni’n falch iawn o lansio Nova ac edrychwn ymlaen at gael ceisiadau gan artistiaid ifanc dawnus ledled Cymru”.

This slideshow requires JavaScript.

Notes to Editors

For further information on Nova at Arcadecardiff/Threedoorsup please contact:

Richard Higlett
E: arcadecardiffcic@gmail.com
MB: +44(0)7901527083

About Arcadecardiff: Established in 2011, Arcadecardiff is an artist-led CIC which supports young, emerging and established artists. It presents exhibitions from its project spaces based in the Queens Arcade, Cardiff. This location brings contemporary practice and the public together for creative dialogue around the nature of art, society, the values and issues that concern all of us as people living today. Three Doors Up is an associated project space managed as part of Arcadecardiff. Arcadecardiff’s Director and founder is Robert Kennedy who developed Arcadecardiff with Morgen Hall to support artists through offering time and space for developing ideas and encouraging new work.

Amdan Arcadecardiff: Wedi’i sefydlu yn 2011, mae Arcadecardiff yn CIC dan arweiniad artistiad sydd yn cynorthwyo artistiaid ifanc, sy’n dod i’r amlwg ac wedi sefydlu. Maent yn cyflwyno arddangosfeydd o’i gofodau prosiect yn Arcêd y Frenhines, Caerdydd. Mae’r lleoliad hwn yn dod ag arferion cyfoes a’r cyhoedd at ei gilydd ar gyfer deialog creadigol o gwmpas natur celf, cymdeithas, y gwerthoedd a’r materion sy’n peri pryder i bawb ohonom ni fel pobl sy’n byw heddiw. Mae Three Doors Up yn ofod prosiect yn gysylltiedig a reolir fel rhan o Arcadecardiff. Cyfarwyddwr a sylfaenydd Arcadecardiff yw Robert Kennedy a ddatblygodd Arcadecardiff gyda Morgen Hall i gefnogi artistiaid trwy gynnig amser a gofod i ddatblygu syniadau ac annog gwaith newydd.

 

Awards

1. NOVA Artist of the Year 2017
Award for best overall artwork, which carries a cash prize of £1000
Winner: Paul Eastwood
2. NOVA Young Artist Award 2017
Award for best overall artwork by an artist under 25 years old, with a prize of £500
Winner: Gweni Llwyd
3. NOVA Peoples Prize 2017
Awarded by popular vote from all three exhibition visitors, with a prize of £100
Announcement: Arcadecardiff 4pm 26.04.18

Gwobrau

1.Gwobr Artist y Flwyddyn NOVA 2017
Gwobr ar gyfer y gwaith celf cyffredinol gorau, sydd â gwobr ariannol o £1000. Enillydd: Paul Eastwood
2.Gwobr i Artist Ifanc NOVA 2017
Gwobr ar gyfer y gwaith celf cyffredinol gorau gan artist o dan 25 oed, gyda gwobr o £500.
Enillydd: Gweni Llwyd

3.Gwobr Pobl NOVA 2017
Fe’i dyfernir drwy bleidlais boblogaidd gan ymwelwyr â’r tri arddangosfa, gyda gwobr o £100. Cyhoeddiad:ArcadeCardiff 4yp 26.04.18

 

Social media

Twitter – @NovaCymru
Facebook – Nova.Cymru
Instagram – Novacymru
Website – Nova.cymru

Cardiff Exhibition
Twitter – @arcadecardiff
Facebook – Arcadecardiff
Instagram – arcadecardiff
Website –  arcadecardiff.co.uk

nova strip
Image credit: Mohamed Hassan

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s