CSAD NOVA FREE ARTISTS TALKS 12-19-26/05

IMGP9339PastedGraphic-1

 

I ategu Gwobr Gelf Nova Cymru yn dod i’r brifddinas, bydd gennym ni raglen o Sgyrsiau Artistiaid ar y dydd Sadwrn, yn ystod yr Arddangosfa.

Mae’r sgyrsiau, a wnaed yn bosibl trwy gymorth Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, yn gyfle i ddarganfod mwy am dri o’r 31 o artistiaid sy’n arddangos yn Arcadecardiff a Three Doors Up yng nghanol Caerdydd.

Mae’r sgyrsiau’n anffurfiol ac yn rhad ac am ddim, ac maent ar gyfer pob math o gynulleidfaoedd, o artistiaid, pobl sy’n hoff iawn o gelf, myfyrwyr, ac unrhyw un sy’n chwilfrydig i wybod mwy am artistiaid a sut maen nhw’n ymateb i’r byd a chymdeithas o’u cwmpas. 

Crëwyd Gwobr Gelf Nova Cymru yn 2017 gan yr Academi Frenhinol Gymreig i gyflwyno trosolwg o artistiaid o dan 35 oed o Gymru, sy’n dod i’r amlwg yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Ers ei chyflwyniad cychwynnol yng Nghonwy, gogledd Cymru, teithiodd yr arddangosfa i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, cyn y sioe olaf yng Nghaerdydd. 

Cynhelir Gwobr Gelf Nova Cymru yn Arcadecardiff a Three Doors Up yn Arcêd y Frenhines, Caerdydd, rhwng 9/05/18 a 26/05/18, dydd Mercher i ddydd Sadwrn, 12.30 – 17.30. 

Rhaglen Sgyrsiau CSAD Nova: 

12.05.18  2pm Phil Cheater 

Mae gwaith Philip yn archwilio elfennau graffeg bywyd bob dydd, a sut gellir eu newid i ogwyddo ein canfyddiad o’r byd rydym ni’n byw ynddo. 

Yn seiliedig yn wreiddiol ar semioteg optegol diwylliant Iechyd a Diogelwch sefydliadol, mae ei gyfres newydd o waith yn edrych yn fanylach ar y byd pensaernïaeth. Gwyrdroi canfyddiadau o ofodau presennol, defnyddio prosesau dewisol i ganolbwyntio ar agweddau allweddol ar ofod a phersbectif.

Mae’r dyluniadau, y paentiadau a’r gosodiadau y mae Philip yn eu datblygu yn defnyddio’r patrymau a ganfu mewn digwyddiadau bob dydd, weithiau mewn lleoliadau cyffredin, yna atgyfannu’r pwnc mewn tirlun anghyfarwydd.

Mae ei waith bellach yn canolbwyntio fwy ar natur faterol ei bwnc penodol, datblygu gosodiadau a gwrthrychau yr ymddengys fod ganddynt swyddogaeth, trwy ddefnyddio deunyddiau a phrosesau diwydiannol.

Bydd y sgwrs anffurfiol rad ac am ddim hon gan yr artist yn ymdrin yn fanylach â dylanwadau a thechnegau Phil.

I gael mwy o wybodaeth am waith Phil Cheaters, ewch i: www.fineartphil.com

19.05.18 2pm Rory Duckhouse

Mae Rory Duckhouse yn artist, awdur ac yn gasglwr delweddau yng Nghaerdydd, Cymru.

Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at gylchgronau ar-lein, fel photomonitor.co.uk, Aesthetica a this is tommorrow.

Mae gwaith ffotograffig Rory yn ymwneud â sut caiff y ffotograff ei ganfod fel dogfen, a’r rôl y mae’n ei chwarae fel cofnod o ddigwyddiad dros amser. Gan ddefnyddio delweddau cynhenid a hapgael, mae delweddau adfeddedig Rory yn datgelu sut mae haenau amser yn effeithio ar eirwiredd y ddelwedd.

Graddiodd Rory â gradd MA mewn Ffotograffiaeth: Dialogau Cyfoes, o Brifysgol Metropolitan Abertawe. Mae wedi gweithio ar gyfer sefydliadau celfyddydol, gan gynnwys Ffotogallery, Cwmni Theatr Volcano, Gŵyl Ffotograffiaeth Diffusion ac ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel cynorthwyydd arddangosfeydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe.

Bydd y sgwrs anffurfiol rad ac am ddim hon gan yr artist yn ymdrin yn fanylach â dylanwadau a thechnegau Rory.

I gael mwy o wybodaeth am waith Rory Duckhouse, ewch i: www.roryduckhouse.com 

26.05.18 3pm Gweni Llwyd 

Mae gwaith Gweni Llwyd yn tyfu o’i diddordeb mewn deunyddiau cyffyrddol bob dydd: sut y gellir eu mewnosod gydag ystyr cymdeithasol, synhwyraidd, rhywiol a diwylliannol, a sut gellir ei gyfryngu trwy fideo digidol.

Gan ganolbwyntio ar yr arferol, y synhwyraidd a’r gwirion, mae Gweni’n lluniadu o gyfarfyddiadau deunyddiau ar-lein ac all-lein. Wedi’i hannog gan atgofion o gyffyrddiad a gwead, mae’n llywio teithiau hyperddolen, yn casglu clipiau fideo, synau, a GIFs o archifau ar-lein agored, i’w defnyddio mewn cydweithrediad â’i chlipiau fideo, ffotograffau a sain ei hun. Wrth fynd ati i greu fideo fel collage, mae’n ceisio dosbarthu a churadu arteffactau digidol yr ymddengys yn ddigyswllt, sy’n arwain at  naritifau rhyfedd, haniaethadwy.

Graddiodd Gweni o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn 2017, ac mae wedi arddangos ledled Cymru, yn yr Eidal ac ar-lein. Yn ddiweddar, enillodd Wobr Goffa Brian Ross Cyngor Celfyddydau Cymru (2018), a Gwobr Artist Ifanc Eilflwydd NOVA (2017-18). Ar hyn o bryd, mae’n Gymrawd ABF Step Change yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, ac yn Rheolwr Celf Gweledol ar gyfer y gydweithrediaeth, Rat Trap, yng Nghaerdydd.

Bydd y sgwrs anffurfiol rad ac am ddim hon gan yr artist yn ymdrin yn fanylach â dylanwadau a thechnegau Gweni.

I gael mwy o wybodaeth am waith Gweni Llwyd, ewch i: www.gwenillwyd.com 

Nodiadau i olygyddion:

I gael mwy o wybodaeth am Wobr Gelf Nova Cymru, ewch i: https://nova.cymru

I gael mwy o wybodaeth am Arcadecardiff a Three Doors Up, ewch i: 

Ar gyfer ymholiadau’r wasg penodol, delweddau â chaniatâd artistiaid, ac ymholiadau ynghylch gwerthiannau, cysylltwch ag Arcadecardiff.

E: arcadecardiffcic@gmail.com 

Ar gyfer Datganiad i’r Wasg cyffredinol, ewch i:  https://arcadecardiff.co.uk/press-enquires/ 

To complement the Nova Cyrmu Art Prize coming to the capital, we will have a program of Artists Talks on Saturdays through the Exhibition.

Made possible by the generous support of Cardiff School of Art and Design, the talks are an opportunity to discover more about three of the 30 artists exhibiting at Arcadecardiff and Three Doors Up in the centre of Cardiff.

The talks are informal and free and are intended for all audiences from artists, art lovers, students and anyone who is curious to know more about artists and how they respond to the world and society around them.

The Nova Cymru Art Prize was created in 2017 by the Royal Cambrian Academy to present an overview of Welsh artists under 35 who are emerging nationally and internationally.

Since its initial presentation in Conwy, North Wales, the exhibition has traveled to Aberystwyth Art Centre before this final show in Cardiff.

The Nova Cymru Art Prize runs at Arcadecardiff and Three Doors Up in the Queens Arcade, Cardiff Wednesday to Saturday 12.30 – 17.30 until 26/05/18

The CSAD Nova Talks Program:

12.05.18  2pm Phil Cheater

Philip’s work explores the graphic elements in everyday life and how they can be altered to skew our perception of the world we live in.

Originally based on the optical semiotics of institutional Health and Safety culture, his new series of work looks further into the world of architecture. Distorting perceptions of existing spaces, using selective processes to focus on key aspects of space and perspective.

The drawings, paintings and installations that Philip is still developing using the patterns found in everyday occurrences, sometimes in mundane locations, then reintegrating the subject into an unfamiliar landscape.

His work now focuses more on the material nature of this particular subject, developing installations and objects that appear to hold a function through the use of industrial materials and processes.

This free informal artist talk delves deeper into Phil’s influences and techniques.

for more on Phil Cheaters work visit: http://www.fineartphil.com

19.05.18 2pm Rory Duckhouse

Rory Duckhouse is an artist, writer & collector of images based in Cardiff, Wales.

He regularly contributes to online magazines such as photomonitor.co.uk, Aesthetica and this is tomorrow.

Rory’s photographic work is concerned with how the photograph is perceived as a document and the role it plays as a record of an event over time. Using found and vernacular imagery, Rory appropriated images reveal how a layering of time has an effect on the veracity of the image.

Rory graduated with an MA in Photography: Contemporary Dialogues from Swansea Metropolitan University. He has gone on to work for arts organisations including FfotogalleryVolcano Theatre companydiffusion festival of photography & currently works as an exhibitions assistant for the Glynn Vivian Art Gallery, Swansea.

This free informal artist talk delves deeper into Rory’s influences and techniques.

for more on Rory Duckhouse’s work visit: www.roryduckhouse.com

26.05.18 3pm Gweni llwyd

Gweni Llwyd’s work grows from her fascination with everyday tactile materials: how they can be embedded with a social, sensory, sexual and cultural meaning, and how this may be mediated through digital video.

With a focus on the ordinary, the sensory and the absurd, Gweni draws from online and offline material encounters. Prompted by memories of touch and texture, she navigates hyperlink journeys, collecting video clips, sounds and GIFs from open online archives to use in conjunction with her own video footage, photographs and audio. Approaching video making as collage, she attempts to classify and curate seemingly unconnected digital artefacts, resulting in bizarre, abstracted narratives. 

Gweni graduated from Cardiff School of Art and Design in 2017 and has exhibited throughout Wales, in Italy and online. She was recently the recipient of the Arts Council of Wales Brian Ross Memorial Award (2018), and the NOVA Biennial Young Artist Prize (2017-18). She is currently an ABF Step Change Fellow at Cardiff School of Art and Design and Visual Art Manager for Cardiff based collective Rat Trap.

This free informal artist talk delves deeper into Gweni’s influences and techniques.

for more on Gweni Llwyd’s work visit: www.gwenillwyd.com

Notes to Editors:

To know more about the Nova Cymru Art Prize visit: https://nova.cymru

For more on Arcadecardiff and Three Doors Up visit:

For specific press enquiries, artist sanctioned images and sales enquiries contact Arcadecardiff.

E: arcadecardiffcic@gmail.com

For a General Press Release visit:  https://arcadecardiff.co.uk/press-enquires/

 

image: Rory Duckhouse Disclaimer Series

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s