Call out for Expressions of Interest for art and artists intersecting science

IMG_2512

Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer celf ac artistiaid sydd â ddiddordeb mewn croestorri’r gwyddorau.

Rhwng 17 a 18 Rhagfyr 2018, bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnal cynhadledd flynyddol rhwydwaith ‘Gwyddoniaeth Gyhoeddus’ (Science in Public) y DU. https://scienceinpublic.org

Thema cynhadledd eleni yw Croestorri’r Gwyddorau ac mae’n gwahodd academyddion, ymarferwyr, ac arbenigwyr ymgysylltu cyhoeddus a chyfathrebu gwyddoniaeth. Drwy ymgysylltu â’r thema hon, mae’r gynhadledd yn gofyn pa rolau a phroblemau sy’n bodoli o fewn yr amryw ffyrdd y mae gweithgareddau gan academyddion ac ymarferwyr yn ceisio ymyrryd, deall, trafod a chydgynhyrchu’r gwyddorau naturiol. Sut mae’r rolau a phroblemau hyn yn effeithio ar ‘wyddoniaeth gyhoeddus’? Cewch ragor o wybodaeth am y gynhadledd yn www.sip2018cardiff.com

Mae’r gynhadledd yn debygol o ddenu tua 150 o gynadleddwyr ac mae Arcade yn awyddus i fod yn rhan o’r cyfle hwn i arddangos rôl a llais artistiaid wrth greu’r croestoriadau hyn â gwyddoniaeth, a sut mae byd celf yn herio ac yn cyfryngu rhwng gwyddoniaeth a grwpiau cyhoeddus.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan artistiaid y mae eu gwaith a/neu ymarfer yn croestorri â gwyddoniaeth er mwyn penderfynu a ellid cynnal arddangosfa gelf a gweithgareddau celfyddydol cysylltiedig ochr yn ochr â chynhadledd Prifysgol Caerdydd. Bydd cefnogaeth ariannol ac ymarferol yn unol â dull gweithredu arferol Arcade. Bydd y cyfle fel arddangosfa grŵp o waith celf sydd eisoes yn bodoli, a/neu ar gyfer un neu ddau artist i ddatblygu darn newydd o waith, fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar yr arian y byddwn yn gallu ei gael ar sail faint o ddiddordeb y mae cymuned artistiaid Arcade yn ei ddangos. Mae rhywfaint o arian ar gael eisoes drwy gefnogaeth hael Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn benodol.

Anfonwch ddatganiad o ddiddordeb (hyd at 500 o eiriau a dolen at wefan a/neu hyd at 10 llun o waith celf perthnasol) at arcadecardiffcic@gmail.com . Y dyddiad cau ar gyfer datgan diddordeb yw hanner nos ar 31 Awst.


———-

Expressions of Interest for art and artists intersecting science.

On 17-19 December 2018, Cardiff University is hosting the annual conference of the UK network; Science in Public https://scienceinpublic.org

The theme of this year’s conference is Intersecting Science and invites academics, practitioners, public engagement and science communication specialists.

Through engaging with this theme, the conference asks what roles and problems exist within the multiple ways in which intellectual activities by academics and practitioners seek to intervene, understand, talk about and coproduce with the natural sciences. How do these roles and problems impact on ‘science in public’? More information about the conference can be found at www.sip2018cardiff.com

The conference is likely to attract around 150 delegates and Arcade is keen to be involved in this opportunity to demonstrate the role and voices of artists in creating these intersections with science and how art challenges and mediates exchanges between science and public groups.

We are seeking expressions of interest from artists whose work and/or practice intersects with science in order to determine if there is scope for an artexhibition and associated artistic activities to run alongside Cardiff University’s conference.

Support, both financial and practical, will be in line with Arcade’s usual mode of operation. The opportunity will be as a group exhibition of existing artworks and/or for one or two artists to develop a new piece of work, however, this will depend on the funds we are able to attract according to the level of interest expressed by Arcade’s community of artists. Some funds have already been made available through the generous support of Cardiff University’s College of Arts, Humanities and Social Sciences and specifically the School of Social Sciences.

Please send an expression of interest (max 500 words plus link to website and/or max of 10 images of relevant artwork) to arcadecardiffcic@gmail.com . The deadline for expressions of interest is by midnight 31 August.

For queries please contact arcadecardiffcic@gmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s