Archive/Archif


C-k_rwIW0AEACZz19/04/17 -06/05/17 : Rosanna Blatchford: A-drift 

Eng: Rosanna Blatchford is presenting her fragile studio; working in relation to her concerns as an artist and how we relate to the world around us. Collecting objects invested with personal and common memory, such as shells from particular places, the work looks at the transitory nature of the world and the idea we are all ripples on a beach as reality constantly shifts around our presence. This sense of dislocation informs the title A-driftThroughout her presentation of ideas and objects at ArcadeCardiff the display will change and shift as work is placed and balanced in temporary configurations contra to the classical understanding of sculpture and the false notion of intended permanence. The material sourced in the environment is intentionally untreated and not fashioned to any degree as it is important that we do not apply a narrative seeded by our expectations as gallery visitors. Here, Blatchford’s concerns are the nature of display and how this fabricates a narrative. In researching the methodologies of display, her work seeks to draw back to the object’s moment and truth; their position in the world at the time of their discovery. For ArcadeCardiff, she has transposed her studio into the gallery, blurring the lines between research and resolution as the exhibition exists in a state of flux. She will be present at points throughout the exhibition to discuss her practice. Rosanna Blatchford graduated from University of Wales Newport 2014. ARCADECARDIFF Artists Residency program exists to provide space for thinking. It is not dependent on the presentation of an exhibition in the formal sense but allows a presentation of thoughts in process and a dialogue with audiences through objects and ideas. It is a place of creative and intellectual personal development for artists outside the world of expectation.

Cym: Mae Blatchford yn cyflwyno ei gwaith stiwdio bregus sy’n unol a’i meddyliau fel artist a sut rydym yn perthyn i’r byd o’n hamgylch. Gan gasglu gwrthrychau yn glwm ag atgofion cyffredin a phersonol, fel cregyn o lefydd penodol, mae’r gwaith yn edrych ar natur byrbarhaol y byd a’r syniad ein bod yn donnau man ar draeth wrth i realiti symud o’n cwmpas. Y datgymaliad yma sydd wedi ysbrydoli A-drift. Bydd yr arddangosfa yn newid drwy-gydol ei chyflwyniad o syniadau a gwrthrychau yn Arcadecardiff. Bydd y gwaith yn cael ei osod a’i sefyll mewn cyfluniadau dros dro, yn gyferbynnol i’r dealltwriaeth clasurol o gerflunwaith a’r syniad ffug o barhauster. Nid yw’r deunydd o’r amgylchedd wedi’i addasu na ei drin, am ei fod yn bwysig i ni beidio gosod naratif o’n disgwyliadau fel ymwelwyr. Yma mae Blatchford yn trafod natur arddangos a sut mae’n llunio naratif. Gan ymchwilio i fethodoleg arddangos, mae ei gwaith yn mynd yn ol at ennyd a gwirionedd y gwrthrych; eu safle yn y byd pan y darganfyddwyd. Ar gyfer Arcadecardiff, mae Blatchford wedi trawsosod ei stiwdio i’r oriel, gan daflu niwl dros ffiniau rhwng ymchwil a datrys wrth i’r arddangosfa lifo. Bydd yn bresennol ar adegau trwy gydol y cyfnod arddangos i drafod ei phractis. Fe raddiodd Rosana Blatchford o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae rhaglen cyfnod preswyl Arcadecardiff yn bodoli i ddarparu gofod i feddwl, Nid yw yn ddibynnol ar gyflwyniad arddangosfa mewn modd ffurfiol ond mae’n galluogi cyflwyniad meddyliau mewn proses a dialog gyda chynulleidfaoedd drwy syniadau a gwrthrychau. Mae’n le i ddatblygu gallu creadigol a dealltwriaeth, tu allan i fyd o ddisgwyliadau.

Piece (412)30/03/17 – 15/04/17 Sahar Saki: New Collection

Eng: Jewellery: Sahar Saki presents a new collection of bold contemporary jewellery designs, in silver and 3d printed material, derived from her current research into modern architecture. Her work features striking incorporation of geometric elements, infused by Minimalism and the Bauhaus school. The building that has specifically shaped this new collection has been the Principality Stadium (formerly known as the Wales Millennium Stadium). Sahar originally studied Industrial design and since 2010 has concentrated on creating jewellery influenced by product design and modernist architecture. Sahar Saki: New Collection

CYM: Gemwaith: Mae Sahar Saki yn cyflwyno casgliad newyddemwaith cyfoes mewn arian a deunydd argraffu 3d, yn deillio o’i ymchwil diweddaraf ar bensaernïaeth modern. Mae ei gwaith yn cyfuno elfennau geometrig trawiadol, gyda ysbrydoliaeth gan Lleiafsymiaeth a Ysgol y Bauhaus. Yr adeiladdylanwadodd y casgliad newydd yw Stadiwm Y Principality (Stadiwm Mileniwm Cymru gynt). Astudiodd Sahar Dylunio Diwydiannol ac ers 2010 mae wedi bod yn canolbwyntio ar greu gemwaith wedi ei ddylanwadu gan ddylunio cynnyrch a phensaernïaeth fodernaidd.08/03/17 – 25/03/17 Richard Higlett: After & Before

ENG: After and Before draws on Richard Higlett’s fascination with the ideas and writings of the Irish polymath J. W.  Dunne. In various papers and consolidated in An Experiment with Time (1927) and The Serial Universe (1934) Dunne discusses the notion that time is not linear and dreams are made of fragments of the future. Dunne’s work runs parallel to theories on quantum physics and suggests we can mentally travel to other points in time and be physically present in them. Dunne’s ideas have informed popular culture most notably in Richard Matheson’s novel Bid Time Return (1975) which was made into the film Somewhere in Time  (1980) and most recently in The Story of Your Life by Ted Chiang which was adapted into the film Arrival  (2016). This take on time travel and perception is referred to directly in a text in the space which suggest it as a photocopy from a magazine yet to be published. As an activity, the gallery will contain 20 unhung works stacked against the walls. These are waiting for any viewer to hang and curate the exhibition themselves. Once the work is hung and the moment is acknowledged, the paintings are quickly returned to a stack as the pack is reshuffled. The result is an exhibition in flux as installation and presentation becomes a cyclic process with outcomes intentionally brief and the idea that anything is finished or resolved is questioned. The 20 monochrome paintings refer to the chromatic mean colours of the planets and moons in the solar system. This suggests that there is an order to these immovable truths as they are at different distances from the Sun. In not revealing the linear order of the paintings, the system is defined by the viewer and opinion replaces truth or factual evidence. Higlett is also interested in the location of ArcadeCardiff in a Shopping Mall and views the exhibition as a ‘prop’ or simulation of an actual exhibition, just as the adjacent shop change their displays. Alongside After and Before, Higlett will be creating a free download edition, a digital typeface based on particles of dust and dirt. When the gallery is closed he will be documenting other shows; the alternatives he could have displayed instead. This sideshow will be documented only on line. A talk on the ideas behind the installation at ArcadeCardiff will be held at 2pm on Sunday 26th March, the day after the exhibition has closed and during the de-install.

CYM: Mae After and Before yn ffocysu ar ddiddordeb Richard Higlett mewn syniadau ac ysgrifau y Gwyddel hollddysgedig J.W. Dunne. Mewn nifer o bapurau, ac wedi‘ chadarnhau yn An Experiment With Time (1927) a The Serial Universe (1934) mae Dunne yn trafod  y syniad fod  amser ddim yn unllin a fod breddwydion yn ddarnau o’r dyfodol. Mae gwaith Dunne yn debyg I theorïau ffiseg cwantwm ac yn awgrymu fedrwn deithio yn feddyliol i wahanol fannau o amserbod yno’n gorfforol. Mae syniadau Dunne wedi dylanwadu ar ddiwylliant poblogaidd fel Bid Time Return (1975) nofel gan Richard Matheson sydd wedi ei thrawsnewid i ffilm or enw Somewhere In Time (1980) ac hefyd y ffilm Arrival (2016) a oedd yn seliedig ar  The Story of Your Life gan Ted Chiang. Mae’r agwedd yma at deithio mewn amser a chanfyddiad yn cael ei gyfeirio yn rhy uniongyrchol mewn testun yn y gofod sy’n awgrymu ei fod yn lungopi o gylchgrawn sydd eto i’w gyhoeddi. Fel gweithgaredd, bydd yr oriel yn cynnwys 20 darlun heb ei hongian mewn pentyrau yn erbyn y waliau. Maent yn aros i’r gwyliwr i hongian a churadu’r arddangosfa eu hunain. Unwaith maent i fyny ar y waliau a’r foment wedi‘ chydnabod, mae’r darluniau yn cael eu dychwelyd yn ôl i’r pentwr ac yn cael eu ailgymysgu. Y canlyniad yw arddangosfa sy’n llifo tra mae gosodiad a chyflwyniad yn dod yn broses gylchol gyda chanlyniad bwrpasol fyr a’r syniad bod unrhywbeth wedi‘ orffen neu wedi ei benderfynu yn cael ei gwestiynu. Mae’r 20 darlun unlliw yn cyfeirio at liwiau cymedrig cromatig y planedau a lleuadau yng nghyfundrefn yr haul. Mae hyn yn awgrymu bod trefn i’r gwirionedd ddisymyd am eu bod gwahanol pellteroedd o’r haul. Trwy beidio datgelu trefn y darluniau, mae’r system yn cael ei bendefynu gan y gwyliwr ac mae barn yn cymryd lle tystiolaeth ffeithiol. Mae gan Higlett hefyd ddiddordeb yn lleoliad Arcadecardiff, mewn rhodfa siopa ac yn gweldsioe fel prop neu ddynwarediad o arddangosfa, fel mae siopau cyfagos yn newid eu arddangosfeyddYnghyd After and Before, bydd Higlett yn creu fersiwn lawrlwytho am ddim, gwynebfath digidol yn seiliedig ar ronynnau o lwch a baw.
Pan mae’r oriel ar gau mi fydd yn dogfennu sioeau eraill, gwaith eraill y gallai wedi arddangos yn lle. Bydd y Sideshow yma yn cael ei ddogfennu ar lein yn unig. Bydd sgwrs i drafod syniadau tu ôl i’r gosodiad yn cael ei gynal am 2pm Dydd Sul 26ain o Fawrth, diwrnod ar ol i’r arddagosfa orffen ac yn ystod y dadosodiad.

archive 2016 ac cic

archive 2015 ac cic

archive 2014 ac cic

2013

2012

 https://sites.google.com/site/arcadecardiffprevious/home/events-2011/shoppers-1

Arcadecardiff space

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s