OPPORTUNITIES/CYFLEOEDD

LATEST OPPORTUNITY 

We are offering an artist a six month residency in the Arcade//Campfa studio from February to August 2019, resulting in an exhibition/event in the gallery space.

Arcade//Campfa is an artist-led contemporary project space and gallery in Cardiff’s Queens Arcade shopping centre. We support emerging and established artists, and act as a platform for artists to create work and experiment.

As artist in residence you will have access to the spacious studio beneath the gallery, alongside the mentorship, support and guidance of gallery staff and associated artists. You will be given the opportunity to see and partake in the day-to-day running of the galleries and events, and to meet and work with exhibiting artists and associates with the gallery. 

At the end of the residency you have the opportunity of a show or event in one of our gallery spaces, if that is something that fits with your practice.

For further information or to apply contact george@arcade-campfa.org. Please send a written statement no longer than one page of A4 along with a CV, links to websites and/or no more than 8 images.

Please note: this residency is unfunded.

Deadline for receipt of applications 08/02/19. Applicants will be contacted for interviews by 15/02/19. 

CYFLE DIWEDDARAF

Rydym yn cynnig cyfle preswylfa i artist yn stiwdio Arcade/Campfa o Chwefror i Awst 2019, gan orffen gydag arddangosfa/digwyddiad yng ngofod yr oriel.

Gofod prosiect a galeri sy’n cael ei redeg gan artistiaid yw Arcade/Campfa, wedi ei leoli yng nghanolfan siopa Queens Arcade. Rydym yn cefnogi artistiaid newydd a rhai sefydledig, ac yn gweithredu fel platfform ar gyfer artistiaid i greu ac arbrofi.

Fel Artist preswyl, bydd modd defnyddio’r stiwdio eang o dan y galeri, ynghyd a derbyn cyngor, cefnogaeth ac arweiniad gan staff y galeri ac artistiaid cysylltiedig. Bydd cyfle i weld a chymryd rhan yn rhedeg a rheoli’r galerïau a digwyddiadau dydd i ddydd, a chyfle i gyfarfod a gweithio gydag artistiaid sy’n arddangos a chyfeillion y galeri.

Ar ddiwedd y cyfnod preswyl bydd cyfle i arddangos yn un o’r galerïau, os oes gofod gweddus.

Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio cysylltwch â george@arcade-campfa.org. Anfonwch ddatganiad dim hirach na un tudalen A4 a CV, dolenni i wefannau a/neu dim mwy na 8 llun.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 08/02/19. Byddem yn cysylltu ag ymgeiswyr i drefnu cyfweliadau erbyn 15/02/19.

Call-out – Curator/Exhibitions Officer for Arcade Cardiff and Three Doors Up

We are looking for a Curator/Exhibitions Officer to take over the programming of our venues. Arcade Cardiff CIC, located within Queens Arcade in Cardiff city centre, has recently undergone a period of growth and change. Aside from our gallery space Arcade Cardiff, in 2017 we expanded into an additional space Three Doors Up and initiated an exchange programme with galleries in France. In 2018 we will be extending and consolidating this activity. To continue this period of exciting developments we are looking for an emerging dedicated Curator/Exhibitions Officer to join our small team.

While the Director will have overall responsibility for Arcade Cardiff CIC’s two public spaces, the Curator/Exhibitions Officer will work with them, leading on the programming of exhibitions and projects, selecting artists and dealing with applications. Alongside the Director, the Curator/Exhibitions Officer will be expected to take a ‘hands on’ approach, helping plan for logistical and equipment requirements and staffing, maintaining safe working environments, and where needed assisting on practical fabrication for exhibitions.

We are looking for a Curator/Exhibitions Officer who can play a crucial role in developing our existing artistic activities, with keen attention to our audience as well as nurturing artistic opportunity.

Further Information

For more information on the role please download the full job description from https://arcadecardiff.co.uk. To apply, please send a covering letter and CV together in one PDF or Word document to arcadecardiffcic@gmail.com with the subject line CuratorExhibitionsOfficer

ArcadeThreeD Curator Exhib callout Eng

Application Deadline: Friday 9 March 2018

Interviews will be held with the Arcade Cardiff CIC board members at Arcade Cardiff on Friday 16 March 2018

Curadur/Swyddog Arddangosiadau Arcade Cardiff a Three Doors Up

Rydym yn chwilio am guradur/Swyddog Arddangosiadau i gymryd cyfrifoldeb am y rhaglennu ar gyfer ein safleoedd. Mae Arcade Cardiff CIC, sydd wedi ei leioli o fewn Queens Arcade yng nghanol dinas Caerdydd , wedi  profi newidiadau a twf. Yn 2017 fe ehangwyd i leoliad ychwanegol sef Three Doors Up a dechreuwyd rhaglen gyfnewid gyda orielau yn Ffrainc. Byddwn yn atgyfnerthu y gweithgaredd yma yn 2018. Yn ystod y cyfnod cyffrous yma rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau newydd i ymuno â’r tîm,

Y Cyfarwyddwr bydd yn gyfrifol am safleoedd Arcade Cardiff CIC a bydd y Curadur/ Swyddog Arddangosiadau yn gweithio gyda nhw, yn arwain y rhaglennu arddangosfeydd a phrosiectau, dewis artistiaid ac yn delio gyda cheisiadau. Ynghyd a’r Cyfarwyddwr, bydd disgwyl i’r Curadur/Swyddog Arddangosiadau fod a agwedd ymarferol ac i gynorthwyo gyda cynllunio ar gyfer anghenion logistaidd, offer a staffio, cynnal amgylchedd gweithio saff a chynorthwyo gada ffabrigiadau ymarferol ar gyfer arddangosfeydd,

Rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau a fydd yn gallu chwarae rol hanfodol yn datblygu ein gweithgareddau artistig presennol, gan dalu sylw at ein cynulleidfa yn o gystal a magu cyfleoedd artistig.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y rol lawrlwythwch y disgrifiad swydd o www.arcadecardiff.co.uk i ymgeisio, anfonwch lythyr ymgeisio a CV mewn un PDF neu ddogfen Word i arcadecardiffcic@gmail.com gyda CuratorExhibitionsOfficer fel y llinell pwnc.

ArcadeThreeD Curator Exhib callout Welsh

Dyddiad Cau : Gwener 9fed Mawrth 2018

Bydd Cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda aelodau y bwrdd yn Arcade Cardiff ar 16ed Mawrth 2018.

************************************************************

Director – Arcade Cardiff CIC- Cyfarwyddwr

After 6 years Rob Kennedy has decided to step down as the Director of Arcade Cardiff CIC in order to work on his own artwork projects. Arcade Cardiff CIC, located within Queens Arcade in Cardiff city centre, has recently undergone a period of growth and change. Aside from our gallery space Arcade Cardiff, in 2017 we expanded into an additional space Three Doors Up and initiated an exchange programme with galleries in France. In 2018 we will be extending and consolidating this activity. During this period of exciting developments we are looking for an experienced, organised and committed Director to join our team, inject new ideas and enthusiasm and shape Arcade Cardiff CIC’s future direction.

The Director will have overall responsibility for Arcade Cardiff CIC’s two public spaces. Alongside two curators they will be oversee the scheduling and co-ordination of Arcade Cardiff CIC’s artistic activities during 2018 and into the following year. The Director will be expected to take a ‘hands on’ approach and be responsible for all logistical elements of running the spaces including: financial planning, health and safety requirements, managing the practical fabrication for exhibitions, and work closely with the volunteer coordinator and liaise with Queens Arcade management.

We are looking for a Director who can play a crucial role in supporting and developing our existing artistic activity and be willing to trial and find funding for new initiatives.

Further Information

For more information on the role please download the full job description:

Final Director call out EngWelsh

To apply, please send a covering letter and CV together in one PDF or Word document to arcadecardiffcic@gmail.com with the subject line Director Arcade Cardiff CIC

Application Deadline: 5pm 26 February 2018

Interviews will be held with the Arcade CIC board members at Arcade 6 March 2018

Ar ol 6 mlynedd wrth y llyw mae Rob Kennedy wedi pendefynnu camu i lawr fel Cyfarwyddwr Arcade Cardiff i weithio ar brosiectau celf ei hun. Mae Arcade Cardiff CIC, sydd wedi ei leioli o fewn Queens Arcade yng nghanol dinas Caerdydd , wedi  profi newidiadau a twf. Yn 2017 fe ehangwyd i leoliad ychwanegol sef Three Doors Up a dechreuwyd rhaglen gyfnewid gyda orielau yn Ffrainc. Byddwn yn atgyfnerthu y gweithgaredd yma yn 2018. Yn ystod y cyfnod cyffrous yma rydym yn chwilio am berson profiadol a thr efnus i ymuno â’r tîm, i gynnig syniadau newydd, brwdfrydedd ac i siapio dyfodol Arcade Cardiff CIC.

 

Bydd gan y Cyfarwyddwr gyfrifoldeb dros dwy leoliad Arcade Cardiff CIC. Gyda chymorth dau guradur, byddent yn goruchwylio y trefnu a chyd-drefniant y gweithgareddau artistig yn ystod 2018 ac i’r flwyddyn canlynol. Bydd disgwyl i’r Cyfarwyddwr fod a agwedd ymarferol a bod yn gyfrifol am holl elfennau logistaidd o gynnal y safleoedd gan gynnwys cynllunio cyllidol, gofynion  iechyd a diolgelwch, rheoli y ffabrigiadau ymarferol ar gyfer arddangosfeydd, ac i weithio’n agos gyda’r cydlynydd gwirfyddolwyr a chysylltu gyda thim rheoli Queens Arcade.

 

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr a fydd yn gallu chwarae rôl  hanfodol yn cefnogi , datblygu ac i sefydlogi arian ar gyfer cynlluniau newydd.

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y rol lawrlwythwch y disgrifiad swydd o Final Director call out EngWelsh i ymgeisio, anfonwch lythyr ymgeisio a CV mewn un PDF neu ddogfen Word i arcadecardiffcic@gmail.com gyda Director Arcade Cardiff CIC fel y llinell pwnc.

Dyddiad Cau :5pm 26 Chwefror 2018

Bydd Cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda aelodau y bwrdd yn Arcade Cardiff ar 6ed Mawrth 2018.

Final Director call out EngWelsh

 

Artist residency / Preswyliad artist

We would like to offer one artist a six month residency in the Arcadecardiff basement studio with a view to exhibit in the gallery at the end of the residency, from the beginning of March 2018 to the beginning Sept 2018, with a show/event at the end of residency.
Arcadecardiff is an artist-led contemporary project space and gallery in the Queens Arcade shopping centre, right in the middle of Cardiff. We are here to support emerging and established artists, and to give artists a platform to take risks and try new things. We exhibit a new show every three weeks, and this makes for a vibrant and energised atmosphere.
The artist in residency will have free use of the spacious basement studio beneath the gallery; and the mentorship, support and guidance of gallery staff and associated artists. The artist will also have the chance to be involved in the daily work of the gallery, gaining valuable experience and meeting lots of other art practitioners. There is no artist fee associated with this residency.
At the end of the six month residency the artist will have the opportunity to exhibit their work in the gallery, to give a talk and run a workshop with the public.
For further information contact arcadecardiffcic@gmail.com.
To apply please send a written statement along with a CV, links to websites and/or images of your work to arcadecardiffcic@gmail.com.
Deadline for receipt of applications 06/02/18.
Applicants will be contacted for interviews by 15/02/18.
To see the studio watch Sean Olsen’s robot Littleears2 as it takes a journey around the basement as part of his previous residency.
Hoffen gynnig le i un artist i weithio islawr Arcadecardiff fel artist preswyl am chwe mis gyda’r bwriad o arddangos yn yr oriel ar ddiwedd y cyfnod preswyl o fis Mawrth 2018 i Medi 2018.
Arweinwyd Arcadecardiff gan artistiaid fel gofod prosiect cyfoes ac oriel yng nghanolfan siopa Arcêd Y Frenhines, yng nghanol Caerdydd. Rydym yma i gefnogi artistiaid newydd a sefydledig, ac i roi llwyfan i fentro ac arddangos a thrio pethau newydd. Rydym yn arddangos sioe newydd bob pythefnos sydd gan greu awyrgylch bywiog ac egniol.
Bydd yr artist preswyl yn cael defnydd am ddim o’r stiwdio ynghyd a chymorth ac arweiniad o staff yr oriel ac artistiaid cysylltiedig. Bydd yr artist hefyd yn cael y cyfle i fod yn rhan o gwaith dydd i ddydd yr oriel, gan ennill profiad a chwrdd artistiaid eraill. Nid oes ffi artist sy’n gysylltiedig â’r preswyl hwn.
Ar ddiwedd y cyfnod preswyl chwe mis bydd yr artist yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith yn yr oriel, i roi sgwrs a rhedeg gweithdy gyda’r cyhoedd.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch a arcadecardiffcic@gmail.com.
I wneud cais anfonwch datganiad ysgrifenedig ynghyd â CV, cysylltiadau i wefannau a / neu delweddau o’ch gwaith i arcadecardiffcic@gmail.com.
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 06/02/18.
Byddwn yn cysylltu â ymgeisydd llwyddiannus erbyn 15/02/18.

 

 

To see the studio watch Sean Olsen’s robot Littleears2 as it takes a journey around the basement as part of his previous residency.